Voor caravan, vouwwagen, camper, oldtimer of boot
Voor caravan, vouwwagen, camper, oldtimer of boot

Voorwaarden

STALLINGVOORWAARDEN per 01-01-2023

 1. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst

De Stallingsovereenkomst komt tot stand tussen de Bewaargever en Stallinghouder, op het moment dat de Bewaargever zich schriftelijk of online akkoord verklaart met de aangeboden Stallingsovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Stallinghouder zal de tot stand gekomen Stallingsovereenkomst vervolgens door middel van een reserveringsbevestiging e-mail aan de Bewaargever bevestigen.

 1. Looptijd Stallingovereenkomst
 • De stallingovereenkomst kan ingaan op elk moment en wordt aangegaan voor de duur van tenminste een (1) jaar.
 • De stallingovereenkomst wordt, zonder opzegging als bedoeld in artikel 6, stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar.
 1. Brengen en halen
 • Het object kan enkel na afspraak worden gebracht of gehaald.
 • De afspraak dient per e-mail gemaakt te worden tenminste drie (3) werkdagen vóór de gewenste breng/afhaaldag.
 • De afspraak is definitief wanneer deze door de Stallinghouder schriftelijk is bevestigd.
 • Halen en brengen is gratis tot 3x per jaar. Daarna worden kosten in rekening gebracht.
 • Het ter stalling aangeboden object wordt door bewaargever afgeleverd op het parkeerterrein.
 • de Stallingshouder zorgt voor het verplaatsen van het object van en naar het parkeerterrein. Het is de Bewaargever niet toegestaan om het Stallingsobject zelf uit de Stallingsruimte te halen dan wel in de Stallingsruimte te plaatsen, tenzij met toestemming van de Stallinghouder.
 • De Bewaargever verschaft zichzelf nimmer toegang tot de Stallingsruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de Stallinghouder.
 • De Bewaargever is verplicht om vóór stalling gasflessen en/of andere gevaarlijke stoffen uit het Stallingsobject te verwijderen.
 • In geval van een gemotoriseerd Stallingsobject is Bewaargever verplicht een reserve sleutel bij de stallinghouder achter te laten.
 • Het is verboden het Stallingobject immobiel te maken.
 • Het terrein is voorzien van beveiligingscamera`s
 • Bewaargever is het niet toegestaan om in de Stallingsruimte of op de locatie van de Stallinghouder onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten.
 • Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het constateren en melden van schades bij het ophalen.
 • Indien Bewaargever nalaat om eventuele schade direct bij het afhalen van het Stallingsobject te melden en met het Stallingsobject het terrein van de Stallinghouder heeft verlaten, vervalt ieder recht op schadevergoeding jegens de Stallinghouder.
 • De stalling is gesloten van 1 november t/m 15 maart tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.
 1. Aansprakelijkheid
 • Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject voor zover Bewaargever kan aantonen dat de schade door Stallinghouder is veroorzaakt en is beperkt tot transportschade, dat wil zeggen: schade die aan het Stallingsobject is ontstaan tijdens het verplaatsen van het Stallingsobject door de Stallinghouder. Overige schade, waarvan het aannemelijk is dat deze niet door het verplaatsen is veroorzaakt, kan niet op de Stallinghouder worden verhaald.
 • Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid.
 • Stallingsobjecten worden door de Stallinghouder niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies.
 1. Betalingen
 • De stallingsprijs dient door de Bewaargever jaarlijks voor een geheel jaar bij vooruitbetaling te worden betaald. Voor de betaling ontvangt u een factuur per mail.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn worden vanaf de vervaldatum rente en kosten in rekening gebracht.
 • De Stallinghouder heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door Bewaargever is voldaan.
 • Indien het gestalde object vervangen wordt door een object met grotere afmetingen, zal een nieuwe (deel)overeenkomst opgemaakt worden.
 • Indien het gestalde object vervangen wordt door een object van kleinere afmetingen zal hiervoor geen nieuwe overeenkomst gemaakt worden. Eventuele minderkosten kunnen niet terugbetaald worden.
 • Ingeval van verkoop van het object is restitutie van de stallingprijs niet mogelijk. De stallingplaats niet overdraagbaar aan derden.
 • De Stallinghouder behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.
 • Bij onenigheid tussen bewaargever en over de stallingvoorwaarden is de stallinghouder gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.
 1. Beëindiging stallingovereenkomst
 • De stallingovereenkomst wordt beëindigd door:
 • Bewaargever middels schriftelijke opzegging tenminste twee (2) maanden vóór afloop van de stallingperiode.
 • De Stallinghouder indien Bewaargever zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden en/of verplichtingen.
 • De Stallinghouder indien zij om welke reden dan ook het bedrijf zou staken.
 1. Geschillen
 • Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Breda.

 

U kunt de Stallingvoorwaarden hier downloaden en eventueel voor u zelf uitprinten.